Pravidla Studentské kampaně

Pravidla „Seznam.cz studentská kampaň“ (dále jen „Pravidla“). Pravidla závazně upravují podmínky a průběh projektu a soutěže „Seznam.cz studentská kampaň“.

Soubory ke stažení:

Prohlášení klienta (PDF) 

1. Organizátor a pořadatel projektu a soutěže

Organizátorem a pořadatelem projektu a soutěže pod názvem „Seznam.cz studentská kampaň“ je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 261 68 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Pořadatel“).

Generálním partnerem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze.

2. Doba a místo konání projektu a soutěže

Projekt probíhá na území České republiky v termínu od 12.2. 2024 do 27. 5. 2024 (dále jen „Projekt“ a dále jen „Doba konání Projektu“). V rámci Projektu proběhne soutěž, která se uskuteční v termínu od 24. 3. 2024 do 19. 4. 2024 (dále jen „Soutěž“ a dále jen „Doba konání Soutěže“).

3. Účast v Projektu a Soutěži

Účastníkem Projektu se může stát tým studentů, za předpokladu, že každý člen týmu splňuje následující požadavky: (I) jedná se o fyzickou osobu se znalostí českého jazyka starší 18 let v Době konání Projektu (II) v Době konání Projektu je studentem střední nebo vysoké školy na území České republiky, a současně za předpokladu, že tým (i) v termínu od 12. 2. 2024 do 4. 3. 2024 vyplní registrační formulář na internetových stránkách Projektu dostupných z internetové adresy (URL): https://akademie.sklik.cz/studentska-kampan (dále jen „Internetové stránky Projektu“) a (ii) spolu s registrací do Projektu doloží Pořadateli souhlas Klienta s účastí v Soutěži a Projektu. Vzor souhlasu Klienta je dostupný na Internetových stránkách Projektu.

Předpoklady pro účast v Soutěži jsou shodné s předpoklady pro účast v Projektu uvedenými shora.

Z Projektu jsou vyloučeny týmy, jejichž členem je člen profesorského sboru jakékoli střední nebo vysoké školy. Zároveň není možné, aby člen vítězného týmu absolvoval stáž v okamžiku, kdy je nebo v průběhu soutěže byl členem ověřené, certifikované nebo jiné agentury. 

Do závěrečného vyhodnocení Soutěže budou zařazeny pouze týmy, které splňují podmínky uvedené v tomto ustanovení Pravidel a které byly v souladu s Pravidly vybrány Pořadatelem do Projektu a Soutěže.

Účast v Projektu není zpoplatněna.

3.1 Tým

Projektu se mohou zúčastnit pouze týmy vybrané Pořadatelem. Velikost soutěžního týmu je stanovena na minimálně 3 osoby, maximálně 5 osob. Po individuální dohodě s pořadatelem je možné tento počet upravit. Každý člen týmu může být součástí pouze jednoho týmu. 

4. Mechanismus Projektu

K zapojení do Projektu a zařazení do Soutěže musí mít každý tým předem dohodnutou spolupráci s obchodní společností nebo podnikající fyzickou osobou (dále jen „Klient“). Ke Klientovi blíže bod 4.1 Pravidel. 

Pořadatel po zpracování přihlášek vybere týmy do Projektu (viz bod 4.2 Pravidel) a pošle jim informační e-mail. Pořadatel dále uspořádá 8 workshopů před spuštěním inzerce, kde vysvětlí veškeré doporučené přístupy ke správě kampaní v systému Sklik. Podrobné informace o workshopech a jejich termínech budou dostupné na Internetových stránkách Projektu, na Facebookové stránce Projektu a v harmonogramu, který týmy obdrží v informačním e-mailu po výběru do Projektu. Účast na všech konaných workshopech je podmínkou pro účast v Projektu a Soutěži. V případě účasti na všech workshopech obdrží každý účastník workshopu certifikát o absolvování kurzu. Týmům bude dále k dispozici veřejně dostupná nápověda (pro Sklik na internetové stránce dostupné z internetové adresy (URL): https://napoveda.sklik.cz a možnost kontaktovat zástupce Pořadatele (zaměstnance Seznam.cz oddělení konzultací Sklik a klientského servisu Sklik – lektory určené pro konkrétní střední nebo vysokou školu), jejichž kontakty budou uvedeny v informačním e-mailu, který týmy obdrží po výběru do Projektu. Pořadatel založí jednotlivým týmům reklamní účty, které týmům zpřístupní na posledním workshopu, a dobije kredit ve stanovené výši (viz bod 4.5. Pravidel). Před spuštěním inzerce jsou týmy povinny poslat Pořadateli strategii (viz bod 4.3 Pravidel). Spuštěním inzerce začíná Soutěž (inzerce se spustí 23. 4. 2024). Po ukončení Soutěže každý tým zpracuje závěrečný report (viz bod 4.6 Pravidel) a zašle jej Pořadateli. Pořadatel na základě závěrečného reportu a odborných kritérií (viz bod 5. Pravidel) vybere tři nejlepší týmy z celé republiky, které budou prostřednictvím e-mailu pozvány na závěrečnou osobní prezentaci výsledků. Pořadatel vyhlásí vítězný soutěžní tým a předá ceny (viz bod 6 Pravidel).

 4.1 Klient týmu

Klientem může být pouze společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, která splní všechny tyto podmínky: a) provozuje svoji obchodní činnost na území České republiky, b) je zapsána v obchodním a/nebo živnostenském rejstříku, c) má webovou stránku a je schopna své produkty (služby) prodávat online, d) je ochotna začít ke své propagaci využívat systém Sklik a v případě e-shopu Sklik a Zboží.cz (zde není potřeba inzerovat, postačí aktivní účet, ze kterého Sklik čerpá informace pro některé funkce) e) nesmí mít vůči Pořadateli nesplněné závazky.

Zvolený Klient nesmí mít v okamžiku, kdy jej tým přihlásí do Projektu, aktivní Sklik účet. Využití systému Sklik a správa kampaní Klienta pro propagaci je hlavním kritériem při hodnocení výsledků Soutěže (viz bod 5. Pravidel).

Klient nesmí inzerovat prostřednictvím systému Sklik v době přijetí přihlášky týmu do Projektu, v době zahájení Soutěže a alespoň 18 měsíců před Dobou konání Projektu.

Tvorba nového reklamního účtu pro již inzerujícího Klienta Pořadatele není dovolena. 

Klient se může účastnit Soutěže pouze s jedním týmem.

V případě, že tým přihlásí do Soutěže Klienta, který nesplňuje v tomto ustanovení 4.1. Pravidel uvedené podmínky, soutěžní tým je ze Soutěže vyřazen, a to bez náhrady.

4.2 Výběr týmů

Počet týmů v Projektu a v Soutěži je omezen. Pořadatel vybere maximálně 30 týmů. Výběr týmů je výhradně v kompetenci a na uvážení Pořadatele. Týmy, které nebudou do Soutěže Pořadatelem zařazeny, budou vyrozuměny prostřednictvím e-mailu do 5 pracovních dní po uplynutí termínu pro podání přihlášek do Projektu (přihlašování končí 4. 3. 2024).

4.3 Strategie

Strategii posílá každý tým Pořadateli před spuštěním inzerce Klienta nejpozději v den, který je stanoven v harmonogramu dostupném na Internetových stránkách Projektu. Strategie se odesílá prostřednictvím e-mailu na e-mail Pořadatele studentskakampan@seznam.cz. Předmět e-mailu musí být označen číslem týmu. Přiložený dokument musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-strategie. V případě neodeslání strategie budou týmy diskvalifikovány a nevyčerpaný kredit přidělený Pořadatelem na reklamní kampaň Klienta v rámci Soutěže propadá ve prospěch Pořadatele, a to bez náhrady.

4.4 Finance

Rozpočet/kredit na realizaci kampaní Klientů jednotlivých soutěžních týmů je stanoven ve výši 3.630,- Kč vč. DPH. Kredit je k dispozici na Dobu trvání Soutěže. Po Dobu trvání Soutěže jsou týmy povinny čerpat pouze stanovený rozpočet, nesmějí si kredit sami navyšovat. Klient rovněž není oprávněn navýšit kredit po Dobu trvání Soutěže. Kredit musí být k poslednímu dni trvání Soutěže kompletně vyčerpán (tzn. stav Seznam peněženky Klienta činí 0,-Kč). Případný nevyčerpaný kredit propadá bez náhrady Pořadateli. Kredit nelze v průběhu Soutěže využívat pro propagaci jiných než do Soutěže přihlášených webových stránek Klienta. Dobití kreditu zajišťuje Pořadatel. 

Po ukončení Soutěže zůstávají účty majetkem Pořadatele. V případě, že klient bude mít zájem v pokračování inzerce, může použít již vytvořený import, ale inzerce musí probíhat z jiného Sklik účtu.

4.5 Závěrečný report

Závěrečný report zasílá každý tým Pořadateli nejpozději do 7 pracovních dní po skončení Soutěže. Závěrečný report se odesílá prostřednictvím e-mailu na e-mail Pořadatele studentskakampan@seznam.cz. Předmět e-mailu musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-závěrečný report. Přiložený dokument musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-závěrečný report. V případě neodeslání závěrečného reportu budou týmy diskvalifikovány a nevyčerpaný kredit přidělený Pořadatelem na reklamní kampaň Klienta v rámci Soutěže propadá ve prospěch Pořadatele, a to bez náhrady.

5. Kritéria hodnocení

Pořadatel vybere 3 nejlepší týmy z České republiky na základě těchto kritérií:

 1. Kvalita Sklik kampaní.
 2. Kvalita zpracování strategie a závěrečného reportu.
 3. Na škále od 0 do 10 (kdy 10 je nejlepší) Pořadatel ohodnotí následující prvky: Práce s rozpočtem, Struktura kampaní, Nastavení kampaní, Využité formáty, Nastavení vyhledávací sítě, Nastavení obsahové sítě, Dosažení vytyčeného cíle a interpretaci výsledků, Optimalizace.
 4. Využití stanoveného rozpočtu (rozložení vzhledem k cílům).
 5. Reálné výsledky na základě stanovených cílů ve strategii (prodej, podpora značky).
 6. Průběžná optimalizace kampaní za účelem dosažení lepších výsledků.

Tři nejlepší týmy České republiky budou vyhlášeny dne 21. 5. 2024 na Facebookové stránce Projektu. 

Tři nejlepší týmy České republiky budou prostřednictvím e-mailu pozvány na finále Projektu, které se uskuteční dne 27. 5. 2024 v Praze. V rámci finále Pořadatel vyhodnotí závěrečné prezentace třech nejlepších týmů České republiky, a to podle následujících kritérií:

Představení Klienta, prezentace cílů, strategie, výsledků, SWOT projektu, role jednotlivých členů týmu, vzhled prezentace, zodpovězení obecných a konkrétních dotazů.

Vítěze Soutěže v rámci 3 nejlepších týmů České republiky volí porota určená Pořadatelem dle shora uvedených kritérií. Vyhlášení vítěze Soutěže a konečného pořadí třech nejlepších týmů České republiky proběhne v rámci finále Projektu. Pořadí 3 nejlepších týmů České republiky bude zveřejněno na Facebookové stránce Projektu. Proti rozhodnutí Pořadatele se není možné odvolat. Na výhru v Soutěži není právní nárok. 

6. Výhra

Hlavní výhra – placená stáž ve společnosti Pořadatele v oddělení klientského servisu Sklik dle dohody výherce a Pořadatele (viz bod 6.1 Možnost stáže Pravidel). Pokud nebude chtít člen vítězného týmu využít možnost placené stáže, může jako výhru zvolit možnost konzultace kampaní Skliku skrze Pořadatelem vybraného konzultanta a to dle časové dotace, kterou určí Pořadatelem přidělený konzultant. Možnost využít tuto stáž nebo konzultaci získají všichni členové týmu, který se umístí na prvním místě v hodnocení nejlepších týmů České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo regulovat maximální počet účastníků stáže. Týmy, které se umístí na prvním až třetím místě, obdrží věcné ceny (merchandise), jejichž celková hodnota nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH, diplom a možnost publikace článku na blogu Skliku. 

Výhru není možné směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

6.1 Možnost stáže

Podmínky placené stáže jsou na dohodě mezi Pořadatelem a soutěžícím.

7. Zásady zpracování osobních údajů

Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů účastníků Projektu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté či zadané účastníkem při registraci do Projektu v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení;
 • název studované vysoké školy;
 • obor a program studia (bakalářský/magisterský);
 • kontaktní e-mail;

a to za účelem realizace účasti v Projektu a Soutěži, včetně převzetí výhry a zveřejnění informací o výhercích ve sdělovacích prostředcích, na Internetových stránkách Projektu, Facebookových stránkách Projektu, webových stránkách Pořadatele a Instagramovém profilu Projektu.

Pořadatel zpracovává osobní údaje jednotlivých účastníků po Dobu konání Projektu.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Pořadatel realizuje účast jednotlivých účastníků v Projektu a Soutěži, a jejíchž smluvní stranou je účastník jako subjekt osobních údajů.

Po skončení Projektu budou osobní údaje účastníků archivovány dle zákonných lhůt pro případné řešení vznesených právních nároků.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo Projekt nebo Soutěž kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, zrušit nebo odvolat, a to bez náhrady. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla, a to bez náhrady. O zkrácení, zrušení, odvolání Projektu nebo Soutěže či o změně Pravidel budou týmy vyrozuměny prostřednictvím e-mailu, Internetové stránky Pořadatele a Facebookové stránky Projektu.

Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání týmu nebo jeho jednotlivého člena, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude tým z Projektu vyloučen, a to bez náhrady; to platí stejně i v případě jiného jednání týmu, člena soutěžního týmu či jiné osoby, která týmu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu s Pravidly či právními předpisy. Stejně tak zaniká týmu právo na výhru, pokud dojde k porušení Pravidel či právních předpisů.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s Projektem (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech k Projektu, ani za tiskové chyby.

Členové týmu i Klienti jednotlivých týmů účastí v Projektu souhlasí s průběhem Projektu a Pravidly v plném rozsahu a zavazují se je dodržovat.

Členové týmu i Klienti jednotlivých týmů účastí v Projektu dále souhlasí s tím, že veškeré aktivity v reklamním systému Sklik jsou na odpovědnosti Klienta a jeho soutěžního týmu. V případě, že se prohlášení týmu uvedené v předchozí větě ukáže jako nepravdivé, bude z Projektu vyloučen bez náhrady.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli případnou újmu způsobenou týmem nebo členem týmu Klientovi v Době konání Projektu.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se Projektu a Soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Účast v Soutěži ani v Projektu nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu Projektu a Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení.

Členové týmů výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít bezplatně jejich podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a obrazově-zvukové záznamy jejich osoby pořízené Pořadatelem při přebírání výhry nebo na organizačním setkání či workshopech, v médiích (včetně internetu), pro propagační a reklamní materiály Pořadatele, to vše v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s Pořadatelem poskytovaných služeb.

V ostatním se Projekt a vztahy mezi týmy a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník projektu „Seznam.cz studentská kampaň“ (dále jen „Projekt“) dostupnému na internetové adrese (URL) https://akademie.sklik.cz/studentska-kampan (dále jen „Server“), poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru a pořadateli Projektu, své osobní údaje v rámci účasti v Projektu, a uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 110/2019 Sb. se zpracováním účastníkem poskytnutých osobních údajů.

Účastník soutěže poskytuje Správci své osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, název studované střední nebo vysoké školy, obor, program (bakalářský/magisterský), kontaktní e-mail, a to za těmito účely:

 1. za účelem realizace účasti v Projektu a Soutěži, včetně převzetí výhry a zveřejnění informací o výhercích
 2. za účelem zařazení kontaktních údajů do HR databáze Správce a za účelem zasílání pracovních nabídek účastníkovi Projektu ze strany Správce
 3. za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Správce za účelem vzájemné budoucí komunikace Správce a účastníka Projektu

Souhlas se zpracováním údajů účastník Projektu poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může účastník bezplatně kdykoliv na adrese sídla Správce odvolat (Radlická 3294/10, Praha 5). Správce garantuje účastníkovi Projektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 110/2019 Sb., tedy právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů účastníka Projektu, a právo účastníka Projektu žádat Správce o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívá-li se, že Správce provádí zpracování osobních údajů účastníka v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování.